Stanovy SVTS

1. Názov združenia.

Slovenský vysokohorský turistický spolok (ďalej len „SVTS“).

2. Sídlo združenia.

Čajakova 11, 010 01 Žilina.

3. Základné ustanovenia.

SVTS je v zmysle zákona č. 83/90 Zb občianskym združením záujemcov o vysokohorskú turistiku s celoslovenskou pôsobnosťou. Je nepolitickou a neziskovou organizáciou. Symboliku SVTS tvorí znak SVTS a vlajka so znakom SVTS

logo SVTS

4. Ciele a hlavné smery činnosti.

Základným poslaním SVTS je vykonávanie vysokohorskej turistiky v domácich a zahraničných horách. Za týmto účelom SVTS najmä:

 • organizačne, metodicky a podľa možností i materiálne, technicky a finančne zabezpečuje svoju činnosť a rozvoj,
 • vykonáva vzdelávaciu a učebno-metodickú činnosť za účelom prípravy svojich členov na bezpečný pohyb a pobyt vo vysokohorskom prostredí,
 • podieľa sa aktívne na ochrane prírody a jej zveľaďovaní,
 • vstupuje do iných združení a organizácií podobného zamerania na základe rozhodnutia snemu SVTS,
 • zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahoch k štátnym, samosprávnym a iným organizáciám,
 • vytvára vhodné motivačné prvky pre aktivitu a členstvo v SVTS
 • na účely financovania hlavných cieľov a smerov svojej činnosti a v súlade so svojim poslaním
  – nadobúda a hospodári s vlastným hnuteľným i nehnuteľným majetkom,
  – vykonáva propagačné činnosti v prospech fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa materiálne, technicky alebo finančne podieľajú na činnosti a rozvoji SVTS,
 • pre svojich členov vytvára sytém zliav pri nákupe materiálu a služieb,
 • propaguje svoju činnosť.

5. Členstvo v SVTS.

Členstvo je individuálne. Členstvo vzniká dňom podania prihlášky do SVTS a zaplatením ročného poplatku. Prihlášku u osoby mladšej ako 18 rokov musí podpísať zákonný zástupca žiadateľa. Členom SVTS sa môže stať aj občan iného štátu. Dokladom o riadnom členstve je členská karta s nalepenou známkou na príslušný rok. Členstvo môže byť:

 • riadne,
 • čestné.

Členstvo zaniká:

 • vystúpením, na základe písomného oznámenia,
 • neuhradením členského príspevku na dané obdobie,
 • vylúčením člena Ústredím SVTS ak nerešpektuje tieto stanovy, uznesenia prijaté snemom alebo ak hrubo poruší bezpečnostné, morálne alebo etické zásady v športe.

6. Práva členov.

Členovia SVTS majú právo:

 • slobodne vystúpiť z SVTS,
 • podieľať sa na činnosti SVTS, pričom účasť člena mladšieho ako 18 rokov na akciách organizovaných SVTS bude možná len v doprovode zákonného zástupcu,
 • zúčastňovať sa snemu SVTS,
 • slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť SVTS,
 • po dovŕšení 18 roku veku hlasovať, voliť a byť volený do orgánov SVTS,
 • navrhovať odvolanie členov ústredia SVTS počas ich funkčného obdobia,
 • navrhovať členov spolku na morálne alebo vecné ocenenia Ústrediu SVTS.

7. Povinnosti členov.

Členovia SVTS sú povinní:

 • dodržiavať stanovy SVTS,
 • včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
 • plniť uznesenia prijaté Snemom SVTS,
 • dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov v športe, v ochrane prírody a životného prostredia a v spoločenskom živote,
 • zvyšovať svoje teoretické a praktické vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s činnosťou SVTS a vedú k bezpečnejšiemu a kvalitnejšiemu napĺňaniu cieľov a hlavných smerov činnosti SVTS.

8. Orgány SVTS.

a) Najvyšším orgánom SVTS je Snem SVTS. Snem sa koná:

 • raz ročne,
 • mimoriadne podľa rozhodnutia ústredia,
 • mimoriadne, ak o to písomne požiada aspoň 1/5 členov SVTS.

Snem je uznášania schopný, ak sa na ňom zúčastní aspoň 1/5 členov SVTS. O všetkých rozhodnutiach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, s výnimkou zmeny stanov, kde je potrebný súhlas 2/3 prítomných členov a zániku SVTS, kde je potrebný nadpolovičný súhlas všetkých členov. Z rokovania snemu sa vyhotovuje zápisnica a prezenčná listina.

Snem:

 • volí členov ústredia a predsedu revíznej komisie SVTS,
 • schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení SVTS,
 • schvaľuje plán činnosti a rozpočet SVTS,
 • schvaľuje správu revíznej komisie SVTS,
 • schvaľuje výšku členských príspevkov a členských poplatkov,
 • schvaľuje vnútorné smernice a pokyny,
 • rozhoduje o zmenách stanov a o zániku SVTS dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 • odvoláva členov ústredia a predsedu revíznej komisie SVTS.

b) Výkonným orgánom SVTS je Ústredie SVTS. Funkčné obdobie Ústredia SVTS je štvorročné. Ústredie SVTS sa schádza minimálne 1 x za 2 mesiace a podľa potreby.

Ústredie SVTS tvoria:

 • prezident,
 • výkonný tajomník,
 • vedúci vzdelávacieho zariadenia.

Ústredie, alebo jeho členovia si na zabezpečenie svojej činnosti môžu vytvárať pracovné komisie. Vytvorenie a zrušenie komisií, počet ich členov, funkčné obdobie a pracovná náplň členov komisií je v kompetencii ústredia SVTS.

Ústredie SVTS:

 • organizuje a riadi činnosť SVTS podľa uznesení prijatých Snemom SVTS,
 • organizuje a riadi činnosť pracovných komisií ústredia,
 • pripravuje a zvoláva snem SVTS,
 • predkladá snemu správu o činnosti SVTS a správu o hospodárení,
 • predkladá snemu návrh rozpočtu na ďalšie obdobie,
 • vedie evidenciu svojich členov,
 • rozhoduje o registrácii klubov SVTS podľa týchto stanov,
 • rozhoduje o vylúčení člena z SVTS podľa týchto stanov,
 • hospodári so zverenými prostriedkami v súlade s platnými zákonmi,
 • rozhoduje o veciach združenia v období medzi snemami s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú vyhradené snemu,
 • podľa potreby pozýva na svoje rokovania členov pracovných komisií ústredia,
 • informácie o dianí v SVTS pravidelne zverejňuje formou vydávania spolkového spravodajcu, na internetovej stránke SVTS a inými dostupnými formami,
 • napomáha rozvoju činnosti klubov SVTS,
 • v prípade neodkladného riešenia veci, ktorá je v kompetencii snemu môže rozhodnúť o korešpondenčnom spôsobe hlasovania členov SVTS,
 • udeľuje morálne alebo vecné ocenenia členom spolku.

c) Kontrolným orgánom SVTS je Revízna komisia. Funkčné obdobie revíznej komisie je štvorročné. Počet členov revíznej komisie a ich povinnosti stanoví predseda revíznej komisie. Revízna komisia SVTS kontroluje efektívnosť a správnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom SVTS, pričom:

 • má právo nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov súvisiacich s hospodárskou činnosťou SVTS,
 • výsledky kontrol prerokúva s ústredím SVTS a navrhuje spôsob odstránenia prípadných nedostatkov,
 • preskúmava ročnú účtovnú závierku,
 • podáva Snemu SVTS správu o výsledkoch kontrôl hospodárenia v SVTS,

d) Štatutárnym orgánom SVTS oprávneným konať v jeho mene je prezident SVTS.

9. Kluby SVTS.

Kluby SVTS sú vnútornými zložkami SVTS, v ktorých sa realizuje vlastné plnenie cieľov a hlavných smerov činnosti SVTS. Môžu ich vytvárať členovia SVTS na princípe:

 • územnom,
 • záujmovom.

Kluby si môžu vypracovať vlastné stanovy a po ich registrácii na Ministerstve vnútra SR vystupujú ako samostatné právne subjekty. Stanovy klubov, ktoré budú vo svojom názve používať symboliku SVTS podliehajú schváleniu Ústredia SVTS.
Kluby poriadajúce vlastné akcie v súlade s cieľmi a hlavnými smermi činnosti spolku môžu symboliku SVTS použiť iba so súhlasom Ústredia SVTS.

10. Zásady hospodárenia, majetok SVTS a jeho nadobúdanie.

a) Hospodárenie SVTS sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami. SVTS vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a príslušných postupov účtovania. Príjmy plynúce z činností, ktoré sú cieľom a poslaním SVTS sú úmerné vynaloženým nákladom a jednotlivé činnosti SVTS nezakladajú cenovú konkurenciu voči iným osobám.

b) Majetok SVTS tvoria:

 • finančné prostriedky na účtoch v peňažných ústavoch a pokladničná hotovosť,
 • hnuteľný a nehnuteľný majetok s výnimkou vecí, ktoré boli SVTS zverené na využívanie a sú majetkom tretích osôb,
 • cenné papiere, majetkové práva (vrátane pohľadávok), finančné účasti alebo vklady SVTS na podnikanie iných osôb.

c) Zdroje príjmov SVTS tvoria:

 • členské príspevky a vklady členov,
 • subvencie, dotácie a príspevky na telovýchovu a šport z verejných prostriedkov,
 • subvencie, dary a príspevky získané od fyzických alebo právnických osôb,
 • výnosy z vlastnej hospodárskej, športovej alebo spoločenskej činnosti dosiahnuté za účelom splnenia cieľov a hlavných smerov činnosti SVTS.

d) V prípade zániku SVTS dôjde k vysporiadaniu majetku podľa § 13 Zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov a podľa zásad schválených ústredím SVTS.

11. Záverečné ustanovenie.

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Prerokované a schválené na VI.Sneme SVTS dňa 22.3.2002 v Žiline

Stanovy SVTS si môžete v tvare Word dokumentu – stiahnuť tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *