logo SVTSSVTS (Slovenský vysokohorský a turistický spolok) je celoslovenským združením záujemcov o vysokohorskú turistiku, ako i o pohyb a pobyt vo vysokohorskom prostredí, predovšetkým v zahraničných veľhorách. Je záujmovým združením v zmysle zákona 83/90 Zb., s vlastnými stanovami registrovanými na MV SR, IČOm a vlastným účtom.

Základným poslaním SVTS je vykonávanie vysokohorskej turistiky v domácich a zahraničných horách. Za týmto účelom SVTS organizuje domáce a zahraničné akcie, vykonáva vzdelávaciu a učebno-metodickú činnosť pre prípravu svojich členov na bezpečný pohyb a pobyt vo vysokohorskom prostredí, pre svojich členov vytvára systém zliav pri nákupe materiálu a služieb, vytvára vhodné motivačné prvky pre aktivitu a členstvo v SVTS. Pre svojich členov vydáva spolok informačno-metodický materiál VYSOKÉ HORY. Od roku 2006 aj rozšírené vianočné číslo s farebnou prílohou, ktoré mapuje činnosť uplynulého roku. V súčasnosti informačný materiál vychádza počas roku v elektronickej podobe pod názvom SPRAVODAJ SVTS. V tlačenej verzii vychádza na konci roku pod názvom ROČENKA SVTS, ktorá (ako je zrejmé z názvu), zrkadlí činnosť spolku v uplynulom roku a dostáva ju každý člen poštou.

Členstvo v SVTS je individuálne pričom môže byť:

  • a) riadne - oprávňuje člena na výhody a zľavy. Riadny člen získa členskú kartu a členský odznak. Riadne členstvo vzniká dňom podania prihlášky a zaplatením ročného poplatku. Dokladom o riadnom členstve je členská karta s nalepenou známkou na príslušný rok.
  • b) čestné

 

Regionálne kluby SVTS a Záujmové kluby SVTS sú vnútornými zložkami SVTS, v ktorých sa realizuje vlastné plnenie cieľov a hlavných smerov činnosti SVTS. Môžu ich vytvárať členovia SVTS na princípe územnom alebo záujmovom.

Trochu z našej histórie
Pár dní po návrate z 1.ročníka Festivalu horských filmov v Poprade Maroš Petrinec navrhol, či by sme niečo podobné nemohli uskutočniť v Žiline. Myšlienka ma zaujala. Oslovil som Jura Dlábika a v trojici sme pripravilli festival, ktorý sme nazvali Vysoké Hory. Jeho prvý ročník sa uskutočnil v polovici marca 1995 v aule Žilinskej univerzity na Veľkom dieli. Aula s kapacitou 250 miest bola hneď preplnená. Milo nás prekvapil, ale i zaviazal záujem ľudí o vysoké hory. A tak sme pre druhý ročník pripravili účastníkom festivalu anketu, z ktorej
okrem iného vyplynulo ich želanie mať vlastnú organizáciu, združujúcu vysokohorských turistov.

Bol vytvorený prípravný vybor v zložení Juraj Dlábik, Štefan Hudák, Ladislav Novák, Pavel Toma, Marián Petrinec a Jozef Zábojník, ktorý dňa 6.12.1996 na chate Červenec pod Sivým vrchom podpísal zakladaciu listinu Spolku vysokohorských turistov Slovenska. V januári 1997 boli schválené stanovy SVTS a dňa 14.marca 1997 sa v predvečer 3.ročníka festivalu Vysoké Hory uskutočnil zakladajúci snem SVTS. Zo 192 zakladajúcich členov sa snemu zúčastnilo 143 členov SVTS. Hosťom snemu bol Marián Šajnoha, vtedajší predseda JAMES-u Snem zvolil Mariána Petrinca za prezidenta a Jozefa Zábojníka za výkonného tajomníka SVTS. Juraj Dlábik, Ladislav Novák a Pavol Toma boli potvrdení ako členovia ústredia SVTS.

Už v roku 1997 sa začali formovať aktivity, ktoré vychádzali z očakávaní a potrieb členskej základne. Bol to predovšetkým záujem o Alpy, spoločné stretnutia v Tatrách, informácie z VhT a o nové územné a záujmové kluby. Ústredie SVTS vytvorilo kostru ročného plánu činnosti, ktorá sa postupne dopĺňala až do súčasnej podoby, ktorá samozrejme nie je konečná. Naša členská základňa sa stále formuje. V súčasnosti evidujeme viac ako 500 členov.

V roku 1999 sme získali akreditáciu školiaceho strediska, ktorú nám udelilo Ministerstvo školsva SR. Na jej základe môžeme školiť vlastných inštruktorovcvičiteľov. Našim snažením je zvyšovanie kvality v celom rozsahu, t.j. kvality našich akcií, výcviku, informácií.

Ing. Jozef Zábojník (zabojnik@matesro.sk)
prezident SVTS


Najnovšie pozvánky

Vysokohorská turistika

kniha Vysokohorská turistika

Ivan Bajo: Smiech na lane

kniha Vysokohorská turistika

Predpoveď počasia

smahu počasie